Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

Otevřené dveře dveře

měsíčník pro obce a neziskové organizace

zpět na Otevřené dveře  Kde vzít peníze  Kam se vypravit  Kde se co naučit  Zajímavosti

Kde vzít peníze

- informace o grantových uzávěrkách a dalších zdrojích finančních prostředků

Nadace Partnerství26. 9. 2003 - Nadace Partnerství - Základní grantový program
Cílem programu je podporovat místní i celonárodní ekologicky zaměřené občanské aktivity a jejich prostřednictvím zvyšovat účast občanů ve věcech veřejných. Nadace podporuje původní, modelové, mezioborové a přeshraniční projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, lokální projekty ochrany životního prostředí neziskových organizací a místních samospráv, především v regionech s málo rozvinutým ekologickým hnutím a v oborech, které jsou na okraji pozornosti.
http://www.nadacepartnerstvi.cz/cestina/zakladni_grantovy_program.shtml 
Kontakt: pship@ecn.cz, tel. 542 218 350, fax 542 221 744 
Adresa: Panská 7, 602 00 Brno

30. 9. 2003 - Nadace Veronica - Ekologická výchova (NIF II)
Cílem programu je podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě a životním prostředí, posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, životnímu prostředí, vůči sobě i druhým.
Informace: Nadace Veronica, Panská 9, Brno 602 00, tel: 542 42 27 75, jasna.flamikova@ecn.cz 

30. 9. 2003 - Česko-německý fond budoucnosti - Projekty na 1. čtvrtletí roku 2004Fonf budoucnosti
Projekty mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do budoucna.
http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
Česko-německý fond budoucnosti, Dr. Tomáš Kafka, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
info@fb.cz
, fax: 221 610 104, mobil: 728 932 130, tel.: 221 610 106 

30. 9. 2003 - Nadace ICN - Podpora spolupráce a společného jednání NNO na regionální a místní úrovni - 2003
Předpokládají se projekty na zajištění režijních nákladů na společné aktivity nevládních neziskových organizací. Tyto aktivity mohou zahrnovat jakékoliv akce, které vytváří podmínky pro efektivní spolupráci nevládních neziskových organizací na místní a regionální úrovni nebo prezentují neziskový sektor místní a regionální samosprávě. Program podporuje: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví; veřejnoprávní instituce zřízené podle zvláštního zákona (např. vysoké školy); nadace a nadační fondy (nejméně 80% poskytnutého příspěvku musí být použito na nadační příspěvky třetí osobě a nejvýše 20% na správu nadace nebo nadačního fondu, případně na navýšení nadačního jmění nadace); příspěvkové a rozpočtové organizace (musejí vložit nejméně 50% finančních prostředků na projekt, který je předmětem příspěvku).
http://www.neziskovky.cz/files/soubory/finance/Nadace_ICN_vyberove_rizeni_20032.doc 
Nadace ICN, Ing. Petr Pajas, c/o ALKD, K podjezdu 3, 140 00 Praha 4, mobil: 603 45 08 02 

6. 10. 2003 - Ministerstvo životního prostředí - Vyhlášení výběrového řízení na podporu projektů předložených občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi pro rok 2004
uzávěrka ve 12.00 hodinMŽP
Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů státní politiky specifikovaných v hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) v roce 2004.
http://www.env.cz 
Ministerstvo životního prostředí, Odbor vnějších vztahů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
kancelář č. 326, tel.: 267122584, pí. Bohumila Svobodová
kancelář č. 531, tel.: 267122546, Mgr. Petra Sádková
(osobní návštěvu nutno dohodnout předem)

VIA15. 10. 2003 - Nadace VIA - Rozvoj regionálního a komunitního života
Podpora veřejně prospěšných projektů nevládních neziskových organizací, které usilují o zlepšení/zkvalitnění podmínek života v obcích, městech a regionech;
Prosazování zásad trvale udržitelného rozvoje;
Vytváření prostoru pro účast občanů na rozhodování o věcech veřejných;
Stimulování vzniku a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry a vytváření příležitostí pro místní dárcovství;
Rozvoj neziskových organizací prostřednictvím diverzifikace zdrojů a zkušeností z realizace projektů.
http://www.nadacevia.cz 
Kontakt: Táňa Hlavatá, tana@nadacevia.cz, tel. 233 113 370
Adresa: Nadace VIA, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1

30. 10. 2003 - Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - Studentský grantový prNadace pro záchranu a obnovu Jizerských horogram
Program v je určen fyzickým osobám - studenům všech typů středních a vysokých škol, p
opřípadě jejich učitelům a má za cíl: 
- posílit zájem o témata udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí
- přispět ke zkvalitnění studentských prací, po formální i obsahové stránce podpořit zájem o zpracování témat vztahujících se k regionu a problematice Jizerských hor 
http://jizerky.ecn.cz/granty.htm 
kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Marešová, jizerky@atlas.cz, 486 131 091, 607 755 856 
informace v kanceláři U jezu 10, 460 01 Liberec, každý pátek od 14:30 do 18:00 hod

30. 10. 2003 - Ministerstvo životního prostředí - Život 2003 - 2004MŽP
Program ŽIVOT je finančním nástrojem pro oblast životního prostředí, který je zaměřen na podporu rozvoje, implementaci a aktualizaci komunitní environmentální politiky a legislativy. Program ŽIVOT je implementován po fázích, fáze třetí pokrývá období 2000 - 2004 a jej celkový rozpočet představuje 640 miliónů EUR. Program se sládá ze tří částí, v současnosti je pro ČR přístupná pouze část 1. ŽIVOT Životní prostředí - přispívá k: - rozvoji inovativních technik a metod, které umožňují: - integrovat environmentální aspekty do problematiky plánování a rozvoje využívání krajiny; - podpoře udržitelné řízení povrchu a povrchových vod; - minimalizaci dopadu průmyslových oblastí na životní prostředí; - recyklování odpadů všech druhů (techniky, distribuce, ...)atd. Program ŽIVOT je otevřen všem fyzickým a právnickým osobám. Pro třetí krajiny (CEEC) je program ŽIVOT určen pro osoby nebo společnosti jakéhokoli statutu, které sídlí v akceptovatelných krajinách. Program ŽIVOT bude otevřen i středoevropským a východoevropským kandidátským krajinám v souladu s podpesanými asociačními smlouvami.
http://europa.eu.int/comm/environment/life/funding/life-env_call2004/ 
Ministerstvo životního prostředí, Tomáš Oliva, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
e-mail: tomas_oliva@env.cz, fax: 267 310 307, tel.: 267 122 618

31. 12. 2003 - Česko-německý fond budoucnosti - Projekty na 2. čtvrtletí roku 2004Fonf budoucnosti
Projekty mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do budoucna.
http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
Česko-německý fond budoucnosti, Dr. Tomáš Kafka, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
info@fb.cz
, fax: 221 610 104, mobil: 728 932 130, tel.: 221 610 106 

31. 3. 2004 - Česko-německý fond budoucnosti - Projekty na 3. čtvrtletí roku 2004Fonf budoucnosti
Projekty mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do budoucna.
http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
Česko-německý fond budoucnosti, Dr. Tomáš Kafka, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
info@fb.cz
, fax: 221 610 104, mobil: 728 932 130, tel.: 221 610 106 

30. 6. 2004 - Česko-německý fond budoucnosti - Projekty na 4. čtvrtletí roku 2004Fonf budoucnosti
Projekty mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do budoucna.
http://www.fondbudoucnosti.cz/ 
Česko-německý fond budoucnosti, Dr. Tomáš Kafka, Rytířská 31, 110 00 Praha 1
info@fb.cz
, fax: 221 610 104, mobil: 728 932 130, tel.: 221 610 106 

průběžná uzávěrka - Cottonwood Foundation - Grantový program
Grant je určen organizacím, které splňují podmínky ve všech 4 kritériích - ochrana životního prostředí, podpora kulturní rozmanitosti, uspokojují základní lidské potřeby, spoléhají na dobrovolné práce. Nadace podporuje zejména takové projekty, pro které částka 1.000 USD znamená podstatný posun.
http://www.cottonwoodfdn.org/howapply.html 
Kontakt: cottonwood@igc.org, (651) 426-8737
Adresa: Box, White Bear Lake 10803, 55110 MN, USA

průběžná uzávěrka - Association of Canadian Community Colleges - The Partnerships for Tomorrow Program
Podporou cestovních nákladů podporovat výměnu zkušeností mezi Kanadou a zeměmi střední a východní Evropy a tím přispívat k demokratickým a ekonomickým změnám v těchto zemích. Program přispívá na cestovné občanů Kanady a zemí střední a východní Evropy. Nevládním neziskovým organizacím a mládeží (19-30let) můžou být uhrazeny diety, ubytování, místní cestovné, komunikační náklady a náklady na výrobu propagačních materiálů.
http://ptp.accc.ca/program/index.htm
Kontakt: Branka Gudelj, ptp@accc.ca, tel. 613-746-2222 ext. 6251, fax 613-746-6721 
Adresa: 1223 Michael Street North Suite 200, K1J 7T2 Ottawa, Ontario, Kanada

průběžná uzávěrka - Sasakawa Peace Foundation - The Role of NGOs in Creating Civil Society
NNO ve stř. Evropě vyrostly z tzv. grass-roots aktivit, které byly vedeny lidmi, kteří hráli klíčovou roli v
Sakasawa demokratickém hnutí. Tyto NNO si vypracovaly vlastní způsoby práce. Dá se říci, že vytvářejí model spolupráce NNO v občanské společnosti. Po NNO bude požadováno, aby lépe propojovaly své aktivity se společenskými potřebami, a budou žádány o aistenci při tvorbě občanské společnosti. Pro naplnění těchto očekávání bude Fond poskytovat podporu činnostem NNO jako např. poskytování informací NNO, komunitní rozvoj, ochrana životního prostředí a formulování veřejné politiky. 
http://www.spf.org/scef/index.htm
 

kontaktní osoba: Daniela Hátleová, sasakawa@ms.pragonet.cz, tel. 224 224 097 

Adresa: Štěpánská 61, 116 02 Praha 1

průběžná uzávěrka - Sasakawa Peace Foundation - Enhancing Mutual Exchange Between Japan and Central European CountriesSakasawa
Podpora výměnných programů s cílem podpořit vzájemné porozumění a posílit vazby mezi Japonskem a střední Evropou. Např.: tvorba občanské společnosti a NNO, ekoturistika a komunity,přechod východní Evropy k demokracii a tržní ekonomice a kulturní pluralita. Podpora bude také rozšířena na japonská studia v Japonsku, bude se uvažovat i o výměnách výzkumných pracovníků. To vše by mělo vést k lepšímu porozumění rozdílů hodnotových systémů a mělo by vytvořit více příležitostí dozvědět se o přístupech k řešení problémů jak v Japonsku tak ve střední Evropě.
http://www.spf.org/scef/index.htm 
kontaktní osoba: Daniela Hátleová, sasakawa@ms.pragonet.cz, tel. 224 224 097 
Adresa: Štěpánská 61, 116 02 Praha 1

průběžná uzávěrka - European Commission - DG Environment, Budget and Finance - Call for Expression of Interest in the Field of Environment
Evropská komise - DG Životní prostředí vyzývá k vyjádření zájmu o poskytování služeb v obl. životního prostředí. Cílem této výzvy je vytvoření seznamu potenciálních poskytovatelů služeb, jako např. vypracování studií či poskytování služeb a technické pomoci v následujících oblastech: spolupráce v obl. ŽP s okolními zeměmi, komunikace a občanská společnost, udržitelný rozvoj, udržitelné zdroje, enviroment. kontrola, záležitosti týkající se více institucí, voda, moře, půda, zemědělství a rybářství, příroda, biodiverzita a lesy, teritoriální rozměr, civilní obrana, kvalita a kontrola ovzduší, hluk, ekonomické analýzy, dopravní politika, biotechnologie/integrace zdraví, chemikálie, ochrana proti radiaci, enviromentální projekty, implementace a prosazování práva, průmysl a implementace, klimatické změny, ozon, mezinárodní záležitosti, obchod a prostředí, rozvoj a globální diverzita, informační technologie, audit a hodnocení (technické a finanční). Seznam potenciálních dodavatelů bude platný po dobu 3 let, tj. do 31.1.2006.
http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en    
European Commission - DG Environment, Budget and Finance, Rue de Geneve 1-3, B-1140 Brussels, Belgie, e-mail: env-ami@cec.eu.int

průběžná uzávěrka - Nadace na ochranu zvířat - Ochrana zvířat
Činnost Nadace je zaměřena zejména na vzdělávání (široké veřejnosti, profesionálních i dobrovolných pracovníků a studentů), osvětu a šíření informací o ochraně a welfare zvířat. Nadace usiluje o zavedení humánní kontroly populace toulavých zvířat a v této oblasti také poskytuje podporu. 
http://www.ochranazvirat.cz 
Nadace na ochranu zvířat, Antala Staška 30, 140 00 Praha 4
e-mail: nadace@ochranazvirat.cz, fax: 222 135 461, tel.: 222 135 460 

 

© Otevřené dveře vydává Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. pro neziskové organizace a orgány veřejné správy regionu Jizerských hor a okolí s podporou CS Mott Foundation a NROS.

Den bez aut

  Užitečné odkazy

econnect - informační server pro neziskový sektor

neziskovky - vše o neziskovém sektoru - server provozovaný ICN

Evropská brána - informace o EU pro neziskové organizace

Nadace:

econnect

 neziskovky